top of page
Pink%20Powder_edited.jpg

Credentials

Certificates and Patents

สิทธิบัตรและการรับรอง

Screen Shot 2564-01-18 at 12.13.34.png
Screen Shot 2564-01-18 at 12.23.43.png
Screen Shot 2564-01-18 at 12.23.53.png
Screen Shot 2564-01-18 at 12.24.09.png
Pink Sugar

Publications

ได้รับการยอมรับจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของเกาหลี
(National Cancer Center, Samsung
Seoul Hospital) ว่ามีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกที่มีความแม่นยำถึง 97.9%

การตีพิมพ์วิชาการ

Samsung Medical Center ตีพิมพ์บทความว่า
GYNPAD มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบมะเร็งปากมดลูกที่มีความแม่นยำถึง 98.6%

Screen Shot 2564-05-07 at 12.19.42.png
Screen Shot 2564-05-07 at 12.23.19.png
Screen Shot 2564-05-07 at 12.17.44.png
Lab1_edited.jpg
lab2_edited.jpg
bottom of page